Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
May 14
File Size
1.8 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
961 (1 today)
Favourites
114 (who?)
Comments
102
Downloads
273
×
Render Jessica #keidien by Keidien Render Jessica #keidien by Keidien
Chia sẻ miễn phí 
Mặc dù chia sẻ miễn phí nhưng chúng ta dùng thông lệ cũ nhá : wat + fav + cmt = down
Ghi tên mình :iconkeidien: , khi các bạn sử dụng nó nhá
Các bạn đừng có đem bán nó tại nơi đâu cả , đừng chia sẻ cho nó cho ai  , nếu không có sự đồng ý của mình 
Hãy nghĩ đến công sức tìm ảnh và cắt ảnh của mình . 
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm .
Klq nhưng ảnh sica cucheoooooooooooooooo , cuteeeeeeeee , sociuuuuuuuuuuu vờ nhờ >< ứ chịu nói trước độ cute của bả >< 
Pack gồm có 10 png 
Còn cắt xấu mong mọi người thông cảm và bỏ qua :D
NHỚ NHÉ : MẶC DÙ CHIA SẼ MIỄN PHÍ NHƯNG CŨNG PHẢI WAT + FAV +CMT = DOWN , VÀ CRE tớ , ĐỪNG SHARE AI CẢ 
THE.END, 

Add a Comment:
 
:iconmeodeptrai2k:
Meodeptrai2k Featured By Owner Nov 20, 2014  New member
xin nha
Reply
:iconmidoricucheo:
MidoriCucheo Featured By Owner Oct 4, 2014  New member
- Xin
Reply
:iconvyle7476:
vyle7476 Featured By Owner Sep 20, 2014
xin
Reply
:iconkimihime-rikami:
Kimihime-Rikami Featured By Owner Sep 4, 2014
xin
Reply
:iconnhoncucheoo:
Nhoncucheoo Featured By Owner Aug 27, 2014
xin
Reply
:iconkeidien:
Keidien Featured By Owner Aug 29, 2014  Student Interface Designer
ok bạn 
Reply
:iconxieraaapark:
XieraaaPark Featured By Owner Aug 14, 2014  Hobbyist Interface Designer
Watch+ Favorite+Comment
Reply
:iconkeidien:
Keidien Featured By Owner Aug 14, 2014  Student Interface Designer
ok bạn 
Reply
:iconbubbaxdiglow:
BubbaxDIGlow Featured By Owner Aug 3, 2014
xin
Reply
:iconkeidien:
Keidien Featured By Owner Aug 3, 2014  Student Interface Designer
ok bạn 
Reply
Add a Comment: