Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
May 14
File Size
1.8 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
750
Favourites
105 (who?)
Comments
96
Downloads
233
×
Render Jessica #keidien by Keidien Render Jessica #keidien by Keidien
Chia sẻ miễn phí 
Mặc dù chia sẻ miễn phí nhưng chúng ta dùng thông lệ cũ nhá : wat + fav + cmt = down
Ghi tên mình :iconkeidien: , khi các bạn sử dụng nó nhá
Các bạn đừng có đem bán nó tại nơi đâu cả , đừng chia sẻ cho nó cho ai  , nếu không có sự đồng ý của mình 
Hãy nghĩ đến công sức tìm ảnh và cắt ảnh của mình . 
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm .
Klq nhưng ảnh sica cucheoooooooooooooooo , cuteeeeeeeee , sociuuuuuuuuuuu vờ nhờ >< ứ chịu nói trước độ cute của bả >< 
Pack gồm có 10 png 
Còn cắt xấu mong mọi người thông cảm và bỏ qua :D
NHỚ NHÉ : MẶC DÙ CHIA SẼ MIỄN PHÍ NHƯNG CŨNG PHẢI WAT + FAV +CMT = DOWN , VÀ CRE tớ , ĐỪNG SHARE AI CẢ 
THE.END, 

Add a Comment:
 
:iconxieraaapark:
XieraaaPark Featured By Owner 5 days ago  Hobbyist
Watch+ Favorite+Comment
Reply
:iconkeidien:
Keidien Featured By Owner 5 days ago  Student Interface Designer
ok bạn 
Reply
:iconbubbaxdiglow:
BubbaxDIGlow Featured By Owner Aug 3, 2014  New member
xin
Reply
:iconkeidien:
Keidien Featured By Owner Aug 3, 2014  Student Interface Designer
ok bạn 
Reply
:icontina29122k:
Tina29122k Featured By Owner Jul 9, 2014
xin 
Reply
:iconkeidien:
Keidien Featured By Owner Jul 9, 2014  Student Interface Designer
lấy đi bạn 
Reply
:iconbichdiep:
BichDiep Featured By Owner Jul 8, 2014  New member
WAT + FAV +CMT = DOWN
Reply
:iconkeidien:
Keidien Featured By Owner Jul 9, 2014  Student Interface Designer
ok 
Reply
:iconmeowmeow2k:
MeowMeow2k Featured By Owner Edited Jun 28, 2014  New member Student Interface Designer
xin ^^
bạn có stock k mình xin vs ^^
Reply
:iconkeidien:
Keidien Featured By Owner Jun 30, 2014  Student Interface Designer
rồi đấy bạn 
Reply
Add a Comment: